fbpx Język niemiecki - mgr Izabela Kowalska | GUTW

Język niemiecki - mgr Izabela Kowalska

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 stycznia 2020 roku, 8:43

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Izabela Kowalska

 

Zajęcia z p. Izabelą Kowalską odbywają się:

 

poniedziałek

2.51 WFIL

16:30-17:30

średniozaawans. ++

wtorek

2.52 WFIL

16:30-17:30

poziom zaawansowany 

 

 

Charakterystyka grup

 

POZIOM ZAAWANSOWANY

Grupa konwersacyjna; słuchacze swobodnie wypowiadają się i czytają teksty (różne gatunki) w języku niemieckim; w wypowiedziach występują wprawdzie czasami błędy gramatyczne (odmiana rzeczownika, formy czasowe czasowników nieregularnych, zastosowanie przyimków, strona bierna, tryb przypuszczający), jednakże nie mają one wpływu na płynność wypowiedzi

FORMY PRACY NA ZAJĘCIACH: rozwinięte dyskusje na aktualne tematy (wydarzenia w kraju i na świecie), wypowiedzi ustne dotyczące przeczytanych tekstów, dłuższe wypowiedzi pisemne na wybrane kontrowersyjne tematy; testy gramatyczne na poziomie B2/C1

 

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY ++

Grupa jest „zlepkiem” osób prezentujących nieco odmienny poziom opanowania materiału, ale umożliwiający na prowadzenie zajęć bez szkody dla któregokolwiek słuchacza; słuchacze mają drobne trudności w swobodnym wypowiadaniu się w języku niemieckim (płynność wypowiedzi jest zachwiana), czytaniu ze zrozumieniem i rozumieniu wypowiedzi ustnych w jęz. niemieckim; oprócz podstawowych form gramatycznych słuchacze potrafią stosować czas teraźniejszy (Präsens) i przeszły (Perfekt i Präteritum) czasowników regularnych i nieregularnych, tworzyć zdania proste i złożone (częściowo również podrzędnie złożone), zdania z czasownikami modalnymi, zdania wyrażające życzenie.

FORMY PRACY NA ZAJĘCIACH: opisy obrazków, wypowiedzi ustne na tematy związane z własnym życiem i zyciem najbliższych oraz spędzaniem czasu wolnego, krótkie dyskusje na temat aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie, czytanie prostych tekstów i wypowiedzi dotyczące ich treści, ćwiczenia gramatyczne na poziomie A2/B1

 

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Grupa na poziomie podstawowym, ale komunikatywnym; dość ograniczone słownictwo (tematyka: ja i moja rodzina, miejsce zamieszkania, pogoda, samopoczucie, lekcja jęz. niemieckiego, moja sala lekcyjna, moje mieszkanie – pomieszczenia i meble) i poznane formy gramatyczne (rzeczownik w liczbie pojedynczej i mnogiej, czas teraźniejszy czasownika, zdania pojedyncze i współrzędnie złożone, rodzajnik nieokreślony, rodzajnik określony, przeczenie „kein” i „nicht”, liczebniki główne, zaimek dzierżawczy, zaimek osobowy w mianowniku, przyimki „auf”, „an”, „in” w określeniu miejsca);  słuchacze dość swobodnie (drobne problemy w płynności) wypowiadają się na proste tematy dotyczące swojej osoby i najbliższego otoczenia; stosują proste zdania w czasie teraźniejszym, potrafią utworzyć zdania twierdzące i przeczące, oznajmujące i pytające (ze słówkiem pytającym)

FORMY PRACY NA ZAJĘCIACH: opisy obrazków, dialogi w grupie, układanie pytań do krótkich, prostych tekstów, odpowiedzi na proste pytania, krótkie opisy związane z życiem codziennym, ćwiczenia gramatyczne na poziomie A1

 

zdjecie 1