fbpx Statut, regulamin, zasady | GUTW

REGULAMIN GUTW

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 lipca 2020 roku, 13:57

 

W myśl nowych zasad Słuchaczem GUTW można zostać od 60 roku życia. Każdy Słuchacz jest przyjmowany na GUTW na okres trzech lat - obecnie do końca czerwca 2022 r.. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach kolejnych semestrów w trzyletnim cyklu kształcenia jest potwierdzenie kontynuacji przed rozpoczęciem każdego semestru. Następnie Słuchacz może być przyjęty ponownie jeden raz, na okres kolejnych trzech lat (łącznie 6 lat).  Po upływie tego okresu kolejne przyjęcie na GUTW będzie możliwe po rocznej przerwie.

Regulaminu wynika z uchwały nr 58/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r., i jest dostępny na stronie jako załącznik:

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/87940/uchwala_nr_5819_senatu_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_25_kwietnia_2019_roku_w_sprawie_zatwierdzenia_regulaminu_gdanskiego_uniwersytetu_trzeciego_wieku?fbclid=IwAR1Um1frTvk4JDlAoD0Y9pXRq4ycy8J52LfKeQmyTo5Cp7oLqlmVlNf9Zvk

 

 

Uchwała nr 58/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 maja 2019 roku, 7:03
Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku

Na podstawie § 31 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), w związku z pozytywną opinią Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Senat zatwierdza Regulamin Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

 

 

REGULAMIN
GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

 

§ 1. [Charakter i cel GUTW]

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego, zwany dalej „GUTW”, jest ogólnouniwersytecką pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego podporządkowaną prorektorowi właściwemu do spraw kształcenia, utworzoną w celu upowszechniania kształcenia ustawicznego wśród osób, które ukończyły 60 lat i zostały przyjęte na GUTW.

 

§ 2. [Zadania GUTW]

 1. Do zadań GUTW należy:
 1. aktywizacja intelektualna i społeczna osób przyjętych na GUTW,
 2. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki,
 3. promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki gerontologicznej.
 1. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, GUTW prowadzi:
 1. wykłady z różnych dziedzin nauki,
 2. zajęcia seminaryjne w sekcjach zainteresowań,
 3. akcje informacyjne propagujące działalność GUTW.
 1. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, GUTW może współpracować z:
 1. innymi szkołami wyższymi,
 2. innymi polskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku,
 3. innymi organizacjami w kraju i za granicą realizującymi cele zbliżone do celów GUTW.

 

§ 3. [Oferta edukacyjna GUTW]

 1. Oferta edukacyjna GUTW obejmuje:
 1. zajęcia podstawowe – prowadzone w formie wykładów i prelekcji,
 2. zajęcia dodatkowe – prowadzone w formie warsztatów i lektoratów,
 3. inne formy zajęć – w szczególności debaty i koncerty.
 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego lub innych szkół wyższych oraz specjaliści spoza Uniwersytetu.

 

§ 4. [Słuchacze GUTW]

 1. Z oferty edukacyjnej GUTW może korzystać osoba, która ukończyła 60 lat i została przyjęta na GUTW w wyniku postępowania rekrutacyjnego na zasadach, o których mowa w ust. 2-4 oraz § 5, zwana dalej „Słuchaczem GUTW”.
 2. Warunkiem przyjęcia na GUTW osoby, która ukończyła 60 lat, jest:
 1. wybór zajęć podstawowych i dodatkowych,
 2. wniesienie opłaty semestralnej za zajęcia podstawowe oraz opłaty za zajęcia dodatkowe – jeżeli zajęcia dodatkowe zostały wybrane,
 3. wpis na listę Słuchaczy GUTW.
 1. Słuchacz GUTW może wybrać dowolną liczbę zajęć dodatkowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w zależności od limitu miejsc w grupie zajęciowej.
 2. Limit przyjęć na GUTW jest uzależniony w każdym roku akademickim i semestrze od możliwości organizacyjnych, kadrowych i lokalowych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 5. [Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w zajęciach]

 1. Osoba, która ukończyła 60 lat, może zostać przyjęta na GUTW na okres trzyletniego cyklu kształcenia. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach kolejnych semestrów w trzyletnim cyklu kształcenia jest potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach i wniesienie opłaty, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, przed rozpoczęciem każdego semestru.
 2. Osoba, która ukończyła trzyletni cykl kształcenia na GUTW, może zostać ponownie jednokrotnie przyjęta na GUTW na zasadach określonych w § 4 ust. 2-4 i § 5 ust. 1.
 3. Osoba, która ukończyła dwa trzyletnie cykle kształcenia na GUTW, może zostać ponownie przyjęta na GUTW, na zasadach określonych w § 4 ust. 2-4 i § 5 ust. 1, nie wcześniej niż po upływie roku od zakończenia kształcenia na GUTW.

 

§ 6. [Wejście w życie przepisów]

Zasady rekrutacji, o których mowa w  § 4 i § 5, stosuje się do obecnych i przyszłych Słuchaczy GUTW, począwszy od rekrutacji przeprowadzonej na rok akademicki 2019/2020.

 

§ 7. [Przepisy szczegółowe dotyczące rekrutacji]

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji na GUTW, w tym limit przyjęć i wysokość opłat za zajęcia, określa Rektor w zarządzeniu ogłaszanym przed rozpoczęciem rekrutacji na dany rok akademicki.
 2. Szczegółowe zasady wyboru zajęć i potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach ogłasza Biuro GUTW, nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru na stronie internetowej GUTW oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 8. [Indeks i dyplom Słuchacza GUTW]

Słuchacz GUTW otrzymuje indeks oraz dyplom ukończenia GUTW, które mają charakter symboliczny i nie stanowią indeksu oraz dyplomu ukończenia studiów w rozumieniu Ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

 

§ 9. [Prawa Słuchacza GUTW]

Słuchacz GUTW ma prawo do:

 1. zdobywania wiedzy oraz rozwijania własnych zainteresowań naukowych,
 2. udziału w zajęciach, zgodnie z dokonanym wyborem,
 3. korzystania z czytelni Biblioteki UG,
 4. wyrażania opinii o ofercie edukacyjnej GUTW.

 

§ 10. [Obowiązki Słuchacza GUTW]

Słuchacz GUTW ma obowiązek:

 1. przestrzegać Regulaminu GUTW, w tym uczestniczyć w zajęciach oraz wnosić opłaty za uczestnictwo w zajęciach,
 2. przestrzegać innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim,
 3. postępować zgodnie z zasadami kulturalnego zachowania obowiązującymi w społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 11. [Organizacja roku akademickiego]

Zajęcia na GUTW w danym roku akademickim rozpoczynają się zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego. Zajęcia kończy oficjalna uroczystość przeprowadzana nie później niż do końca czerwca danego roku akademickiego.

 

§ 12. [Rezygnacja z zajęć dodatkowych]

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w określonych zajęciach dodatkowych, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od rozpoczęcia zajęć, Słuchacz GUTW może złożyć do prorektora właściwego do spraw kształcenia wniosek o zwrot wniesionej opłaty za uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.
 2. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy opłaty semestralnej.

 

§ 13. [Skreślenie z listy Słuchaczy GUTW]

Słuchacza GUTW skreśla się z listy Słuchaczy GUTW w przypadku:

 1. złożenia przez Słuchacza GUTW w Biurze GUTW wniosku o skreślenie z listy Słuchaczy GUTW,
 2. niewniesienia opłaty semestralnej i niepotwierdzenia uczestnictwa w zajęciach,
 3. nieprzestrzegania obowiązków określonych w § 10.

 

§ 14. [Nadzór nad GUTW; Biuro i Kierownik GUTW]

 1. Nadzór na działalnością GUTW sprawuje prorektor właściwy do spraw kształcenia.
 2. Obsługę administracyjną GUTW zapewnia Biuro GUTW, kierowane przez Kierownika Biura, zatrudnianego zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 15. [Finansowanie działalności GUTW]

 1. Działalność GUTW jest finansowana:
 1. ze środków pochodzących z wpłat słuchaczy GUTW,
 2. ze środków innych niż wskazane w pkt 1.
 1. Koszty działalności GUTW jako pozawydziałowej jednostki ogólnouniwersyteckiej są uwzględniane w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność GUTW dysponuje prorektor właściwy do spraw kształcenia lub Kierownik Biura GUTW, działający z jego upoważnienia.
 3. Pracownicy Biura GUTW są pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego wynagradzanymi ze środków własnych UG zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 16.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Senat UG.

 

Grupy zajęć dodatkowych liczące mniej niż 15 osób.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 września 2015 roku, 9:45

Minimalna liczebność grupy na zajęciach dodatkowych wynosi 15 osób. Zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, gdy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób. W przypadku wyrażenia przez uczestników woli, aby zajęcia odbywały się pomimo braku minimalnej liczby osób w grupie, mogą być one realizowane jedynie w dwóch sytuacjach:

 • uiszczenia dopłaty przez osoby zapisane do grupy. Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od liczby osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby 15 osób w grupie. Wysokość dopłaty obliczona jest wg następującego wzoru: (liczba osób brakujących x opłata za przedmiot) ÷ liczba osób w grupie
 • proporcjonalnego zmniejszenia liczby zajęć w danym semestrze

Na pierwszych planowanych zajęciach, grupy liczące poniżej 15. osób zostaną poinformowane o możliwych rozwiązaniach (zamknięcie grupy, dopłaty, skrócenie ilości zajęć). W przypadku braku konsensusu uczestników grupy w kwestii możliwych rozwiązań – grupa zostanie rozwiązana.

W ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia zajęć, słuchacze będą mogli uiścić ewentualne dopłaty. W przypadku braku uiszczenia dopłat przez wszystkich uczestników grupy, zajęcia po upłynięciu tego terminu nie odbędą się.

W przypadku podjęcia decyzji o zamknięciu grupy po terminie dwóch tygodni, zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia zostanie pomniejszony o kwotę potrzebną na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia (wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia).

W ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć, słuchacze mogą zrezygnować z zajęć dodatkowych i otrzymać zwrot uiszczonej opłaty na ich rzecz (§ 3 pkt. 5 Regulaminu Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

Powyższa zasada wynika z § 7 pkt. 1 Regulaminu Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W związku z tym, że zajęcia na GUTW finansowane  są wyłącznie ze środków pochodzących z wpłat słuchaczy, wpłaty wniesione przez wszystkich uczestników grupy muszą pokryć wszelkie wydatki związane z prowadzeniem zajęć (wynagrodzenie dla osoby prowadzącej, koszty wynajmu sali).

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 50/04 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie utworzenia Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 lipca 2015 roku, 10:24

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 50/04 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie utworzenia Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
została zmieniona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 63/14
z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 50/04 w sprawie utworzenia Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 4 Statutu UG uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku jako jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzącą działalność dydaktyczną, zwaną dalej "GUTW".
 2. Celem GUTW jest organizacja działalności dydaktycznej, na zasadach "non profit" w zakresie prowadzenia studiów o charakterze otwartym dla słuchaczy niebędących studentami.

§ 2

 1. Do zadań GUTW należy:
  - promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki gerontologicznej,
  - aktywizacja intelektualna i społeczna słuchaczy GUTW,
  - prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki.
 2. Dla osiągnięcia powyższych zadań GUTW organizuje:
  - wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki, sztuki, kultury i techniki,
  - zajęcia seminaryjne w sekcjach (kołach) zainteresowań,
  - prace społeczne słuchaczy,
  - akcje informacyjne lub promocyjne propagujące działalność GUTW.
 3. GUTW współpracuje:
  - z innymi uczelniami wyższymi,
  - z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w całym kraju,
  - z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym oraz z innymi organizacjami w kraju i za granicą realizującymi cele pokrewne z celami GUTW.

§ 3

 1. GUTW może również dla swoich słuchaczy prowadzić działalność w zakresie kursów z dziedziny kultury i sztuki, których koszty częściowo ponoszą słuchacze. GUTW będzie zabiegać o pozyskiwanie na powyższe cele środków z zewnątrz.
 2. Prorektor ds. Kształcenia w porozumieniu z Kwestorem, w oparciu o wniosek kierownika GUTW i szczegółowy kosztorys, zatwierdza projekt każdego przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.

§ 4

 1. GUTW kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez Rektora UG, na wniosek Prorektora ds. Kształcenia.
 2. Zajęcia w GUTW prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego, innych uczelni wyższych oraz specjaliści-praktycy.

§ 5

 1. Nadzór nad działalnością GUTW sprawuje Prorektor ds. Kształcenia UG.
 2. Finansowanie działalności GUTW jako jednostki ogólnouczelnianej jest uwzględniane corocznie w planie rzeczowo-finansowym uczelni.
 3. Dysponentem środków finansowych GUTW jest Prorektor ds. Kształcenia lub z jego upoważnienia Kierownik GUTW.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG