Statut, regulamin, zasady | GUTW

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 50/04 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie utworzenia Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 lipca 2015 roku, 10:24

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 50/04 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie utworzenia Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
została zmieniona przez
Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
nr 63/14
z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 50/04 w sprawie utworzenia Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 4 Statutu UG uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku jako jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzącą działalność dydaktyczną, zwaną dalej "GUTW".
 2. Celem GUTW jest organizacja działalności dydaktycznej, na zasadach "non profit" w zakresie prowadzenia studiów o charakterze otwartym dla słuchaczy niebędących studentami.

§ 2

 1. Do zadań GUTW należy:
  - promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki gerontologicznej,
  - aktywizacja intelektualna i społeczna słuchaczy GUTW,
  - prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki.
 2. Dla osiągnięcia powyższych zadań GUTW organizuje:
  - wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki, sztuki, kultury i techniki,
  - zajęcia seminaryjne w sekcjach (kołach) zainteresowań,
  - prace społeczne słuchaczy,
  - akcje informacyjne lub promocyjne propagujące działalność GUTW.
 3. GUTW współpracuje:
  - z innymi uczelniami wyższymi,
  - z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w całym kraju,
  - z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym oraz z innymi organizacjami w kraju i za granicą realizującymi cele pokrewne z celami GUTW.

§ 3

 1. GUTW może również dla swoich słuchaczy prowadzić działalność w zakresie kursów z dziedziny kultury i sztuki, których koszty częściowo ponoszą słuchacze. GUTW będzie zabiegać o pozyskiwanie na powyższe cele środków z zewnątrz.
 2. Prorektor ds. Kształcenia w porozumieniu z Kwestorem, w oparciu o wniosek kierownika GUTW i szczegółowy kosztorys, zatwierdza projekt każdego przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.

§ 4

 1. GUTW kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez Rektora UG, na wniosek Prorektora ds. Kształcenia.
 2. Zajęcia w GUTW prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego, innych uczelni wyższych oraz specjaliści-praktycy.

§ 5

 1. Nadzór nad działalnością GUTW sprawuje Prorektor ds. Kształcenia UG.
 2. Finansowanie działalności GUTW jako jednostki ogólnouczelnianej jest uwzględniane corocznie w planie rzeczowo-finansowym uczelni.
 3. Dysponentem środków finansowych GUTW jest Prorektor ds. Kształcenia lub z jego upoważnienia Kierownik GUTW.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

 

Regulamin Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (załącznik do uchwały Senatu UG nr 50/04 ze zm.).

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 lipca 2015 roku, 10:18

REGULAMIN GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

§ 1
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej GUTW, jest ogólnouniwersytecką pozawydziałową jednostką organizacyjną podporządkowaną Prorektorowi ds. Kształcenia, utworzoną w celu upowszechniania kształcenia ustawicznego wśród osób nieaktywnych zawodowo.

§ 2
1. Do zadań GUTW należy:
1) aktywizacja intelektualna i społeczna słuchaczy GUTW,
2) prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki,
3) promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki gerontologicznej.
2. Dla osiągnięcia powyższych zadań GUTW organizuje:
1) wykłady z różnych dziedzin nauki, sztuki, kultury i techniki,
2) zajęcia seminaryjne w sekcjach zainteresowań,
3) akcje informacyjne lub promocyjne propagujące działalność GUTW.
3. GUTW współpracuje:
1) z innymi uczelniami wyższymi,
2) z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w całym kraju,
3) z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym oraz z innymi organizacjami w kraju i za granicą realizującymi cele pokrewne z celami GUTW.
4. GUTW może prowadzić filie poza siedzibą Uczelni.

§ 3
1. Słuchaczem GUTW może być osoba deklarująca chęć rozwoju intelektualnego, która ukończyła 50 lat.
2. Limit przyjęć do GUTW jest uzależniony w każdym semestrze od możliwości organizacyjnych, kadrowych i lokalowych Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Kandydat na słuchacza GUTW zobowiązany jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora oraz do wypełnienia zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Słuchacz może wybrać dowolną liczbę przedmiotów, w których pragnie uczestniczyć. Zapisy na zajęcia są uzależnione od limitu miejsc.
5. Każda osoba wstępująca w poczet słuchaczy GUTW zobligowana jest do dokonania opłaty semestralnej oraz opłat za zajęcia dodatkowe w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora,
ogłoszonym przed rozpoczęciem rekrutacji na dany rok akademicki. W ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić rezygnację i otrzyma wówczas zwrot wniesionych opłat (z wyłączeniem opłaty rekrutacyjnej).
6. GUTW może organizować dodatkowe zajęcia. Warunkiem uczęszczania na zajęcia z oferty dodatkowej jest posiadanie indeksu słuchacza GUTW.
7. Słuchacz GUTW otrzymuje indeks oraz dyplom ukończenia GUTW, które mają charakter symboliczny.
8. Uczestnik GUTW ma prawo do korzystania z czytelni Biblioteki UG.
9. Po zakończeniu semestru, słuchacz otrzymuje wpisy do indeksu.
10. Rok akademicki kończy się oficjalnym wręczeniem dyplomów.

§ 4
1. W GUTW działa powołana przez Rektora pięcioosobowa Rada Programowa, która:
1) sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością GUTW,
2) inicjuje kierunki rozwoju i nowe zadania GUTW.
2. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego.

§ 5
1. Zajęcia w GUTW są prowadzone w formie wykładów, seminariów i konwersatoriów.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego, innych uczelni wyższych oraz specjaliści.
3. GUTW może prowadzić kursy z dziedziny kultury i sztuki na zasadach określonych przez Radę Programową.

§ 6
W celu zapewnienia obsługi administracyjnej jednostki funkcjonuje Biuro GUTW.

§ 7
1. GUTW finansowany jest ze środków pochodzących z wpłat słuchaczy.
2. GUTW może pozyskiwać środki na swoją działalność z innych źródeł.
3. Działalność GUTW jako pozawydziałowej jednostki ogólnouniwersyteckiej jest uwzględniana w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Gdańskiego.
4. Dysponentem środków finansowych GUTW jest Prorektor ds. Kształcenia lub z jego upoważnienia kierownik Biura GUTW.
5. Osoby zatrudnione w Biurze GUTW są pracownikami etatowymi UG wynagradzanymi ze środków własnych Uczelni na zasadach ogólnych dotyczących pracowników Uczelni.

§ 8
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego.

Grupy zajęć dodatkowych liczące mniej niż 15 osób.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 września 2015 roku, 9:45

Minimalna liczebność grupy na zajęciach dodatkowych wynosi 15 osób. Zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, gdy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób. W przypadku wyrażenia przez uczestników woli, aby zajęcia odbywały się pomimo braku minimalnej liczby osób w grupie, mogą być one realizowane jedynie w dwóch sytuacjach:

 • uiszczenia dopłaty przez osoby zapisane do grupy. Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od liczby osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby 15 osób w grupie. Wysokość dopłaty obliczona jest wg następującego wzoru: (liczba osób brakujących x opłata za przedmiot) ÷ liczba osób w grupie
 • proporcjonalnego zmniejszenia liczby zajęć w danym semestrze

Na pierwszych planowanych zajęciach, grupy liczące poniżej 15. osób zostaną poinformowane o możliwych rozwiązaniach (zamknięcie grupy, dopłaty, skrócenie ilości zajęć). W przypadku braku konsensusu uczestników grupy w kwestii możliwych rozwiązań – grupa zostanie rozwiązana.

W ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia zajęć, słuchacze będą mogli uiścić ewentualne dopłaty. W przypadku braku uiszczenia dopłat przez wszystkich uczestników grupy, zajęcia po upłynięciu tego terminu nie odbędą się.

W przypadku podjęcia decyzji o zamknięciu grupy po terminie dwóch tygodni, zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia zostanie pomniejszony o kwotę potrzebną na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia (wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia).

W ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć, słuchacze mogą zrezygnować z zajęć dodatkowych i otrzymać zwrot uiszczonej opłaty na ich rzecz (§ 3 pkt. 5 Regulaminu Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

Powyższa zasada wynika z § 7 pkt. 1 Regulaminu Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W związku z tym, że zajęcia na GUTW finansowane  są wyłącznie ze środków pochodzących z wpłat słuchaczy, wpłaty wniesione przez wszystkich uczestników grupy muszą pokryć wszelkie wydatki związane z prowadzeniem zajęć (wynagrodzenie dla osoby prowadzącej, koszty wynajmu sali).