fbpx Warsztaty plastyczne - dr sztuki Wojciech Zaniewski | GUTW

Warsztaty plastyczne - dr sztuki Wojciech Zaniewski

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 marca 2017 roku, 12:24

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

dr sztuki Wojciech Zaniewski


OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program Warsztatów Plastycznych jest skierowany do osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania twórcze, ale z różnych przyczyn nie mogły zrealizować ich wcześniej, np. w zakresie studiów artystycznych. Uczestnictwo w warsztatach, może też obok aspektu edukacyjnego być swoistą terapią, terapią poprzez sztukę i odskocznią od codziennej egzystencji.

W ramach cotygodniowych spotkań słuchacze GUTW będą mogli zdobyć niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną (przekazywaną w formie objaśnień, mini wykładów oraz za pomocą współczesnych środków przekazu wizualnego) jak i praktyczną, pozwalającą na swobodne posługiwanie się klasycznymi technikami plastycznymi. Program obejmuje rysunek ołówkiem, sangwiną, węglem, piórkiem, tuszem (szrafowanie, lawowanie), a także malarskie techniki artystyczne, takie jak: akwarela, akryl, tempera, sucha pastel oraz inne alternatywne techniki plastyczne, realizowane głównie na papierze.

Program warsztatów ma charakter autorski i jest tworzony w oparciu o akademicką tradycję (Heinrich Wolfflin – przedstawianie przedmiotów, postaci… linearnie i malarsko zgodnie z zasadami perspektywy geometrycznej i klasycznego rozumienia pojęcia piękna) z uwzględnieniem najistotniejszych zjawisk występujących w sztuce współczesnej.

Jednym z elementów ćwiczeń w ramach warsztatów plastycznych są szkice, które bywają szczególnie pomocne we wstępnej fazie niemal każdego projektu artystycznego, służąc do zdefiniowania kompozycji, notacji form w niej występujących i zarysowania danej przestrzeni artystycznej, w tym perspektywy – wstępnie je definiując. Te często niedoceniane notatki plastyczne umożliwiają uzyskanie większej pewności podczas realizacji właściwej kompozycji. Istotnym ćwiczeniem i logiczną konsekwencją szkiców są studia, realizowane na zajęciach w ramach zadań i ćwiczeń programowych – tj. notatki plastyczne będące próbą zobrazowania postrzeganego zagadnienia – martwej natury, postaci, pejzażu, obiektu architektury… Na wstępnym etapie, słuchacze – uczestnicy warsztatów, wykonują prace w określonej, zasugerowanej przez prowadzącego technice. Taka formuła, połączona z korektą, umożliwi pełniejsze poznanie różnorodnych możliwości zarówno materiałowych jak i kreacyjnych w ramach klasycznych technik plastycznych. Pozwoli też na opanowanie warsztatu, poznanie narzędzi oraz mediów plastycznych a następnie ułatwi właściwe zastosowanie w dalszej praktyce artystycznej, uświadamiając ich możliwości wyrazowe.

Prace realizowane w pracowni nie będą obejmować jedynie studiów martwej natury, postaci (portretu) ważne będą też i inne zadania programowe. Istotną wartością podczas cotygodniowych spotkań stanie się wzajemna relacja pomiędzy słuchaczami, emocjonalny stosunek do postrzeganych przedmiotów… oraz do aktualnie realizowanego zadania. Do uczestników warsztatów należeć będą: wybór miejsca do malowania (rysowania), zapewnienie i dobór środków wyrazu artystycznego, określenie i doprecyzowanie kompozycji oraz wyartykułowanie autorskiej „wypowiedzi plastycznej” na zadany temat. Obecność i aktywność na każdych zajęciach (zasada systematyczności) może zagwarantować sukces i przynieść satysfakcję. Pod koniec  semestru nastąpi omówienie prac zrealizowanych przez słuchaczy – w ramach danej grupy. Ma to na celu podsumowanie jednostkowej aktywności, omówienie wszystkich istotnych kwestii, błędów czy niedociągnięć a także wyróżnienie niektórych prac, poprzez ich wybór na wystawy końcowo-roczne oraz konkursy.

Na zakończenie każdego roku, co stało się już tradycją, wszyscy chętni mogą wyjechać na na kilkudniowy plener plastyczny, gdzie zaistnieje okazja do dalszego doskonalenia umiejętności w obserwowaniu natury i jej odautorskiej interpretacji, dając możliwość do wzbogacenia warsztatu w ramach swoistego podsumowania całorocznych doświadczeń związanych z postrzeganiem form, notacją przestrzeni, komponowaniem i umiejętnym zastosowaniem koloru.

 

CHARAKTERYSTYKA GRUP:

a) GRUPA POCZĄTKUJĄCA (poniedziałek 10.00 - 13.00)

W grupie początkującej każdy uczestnik warsztatów zapoznaje się z różnorodnymi mediami w ramach technik rysunkowych w takich kategoriach jak – rysunek: ołówkiem, sangwiną, węglem, piórkiem (szrafowanie, lawowanie), oraz malarskich: akwarela, akryl, tempera pastel… a poprzez liczne ćwiczenia, uczy się notacji postrzeganych form oraz zasad organizowania pola obrazowego, tj. kompozycji, w ramach perspektywy geometrycznej oraz właściwego stosowania narzędzi.

Podstawowym założeniem warsztatów dla grupy początkującej jest praktyczne opanowanie przez uczestników warsztatów klasycznych technik plastycznych, a także zapoznanie się z specjalistyczną terminologią z tym związaną.

Metodą na pobudzanie i rozwijanie kreatywności i dochodzenie do autorskich sformułowań jest samodzielna praca, inspirowana ustawieniami przygotowanymi przez prowadzącego warsztaty, poprzez podejmowanie prób tworzenia obrazu (notatki plastycznej) za pomocą poznawanych środków wyrazu artystycznego. W ramach cotygodniowych ćwiczeń, uczestnicy warsztatów uzyskują biegłość w notacji postrzeganych form oraz świadomość stosowanych technik oraz ich możliwości kreacyjnych. Główny nacisk w programie nauczania dla grupy początkującej jest kładziony na pracę z martwą naturą.

b) GRUPA KONTYNUUJĄCA (poniedziałek 13:30 – 16:30)

Program zajęć jest ukierunkowany na doskonalenie umiejętności już nabytych w poprzednich semestrach. Uczestnik warsztatów pogłębia możliwości kreacyjne i warsztatowe poprzez ćwiczenia i studia w ramach danej techniki, precyzując jednocześnie osobistą stylistykę, preferencje kolorystyczne oraz sposób postrzegania i notacji przestrzeni. Może również podejmować eksperymenty mające na celu zdefiniowanie najbardziej korzystnej dla niego techniki, sposobu artykulacji artystycznej oraz rozwiązań medialnych gwarantujących oczekiwane efekty wyrazowe.

c) GRUPA ZAAWANSOWANA ( wtorek 10.00 - 13.00 )

Uczestnik cotygodniowych spotkań potwierdza swoje wybory medialne i stylistyczne, doskonaląc swój warsztat lub pogłębiając pole zainteresowań formalnych poprzez zastosowanie nowych mediów. Program grupy skupia się na żmudnej pracy samokształceniowej – pod okiem osoby prowadzącej zajęcia. W ćwiczeniach studyjnych istotna nadal jest martwa natura i postać (praca z modelem) realizowana w poznanych już technikach plastycznych. Pojawia się też pejzaż, architektura (doskonalenie zasad perspektywy geometrycznej),  detal architektoniczny (ornament), oraz różnorodne zadania plastyczne rozwijające kreatywność. Możliwe stają się też odautorskie propozycje medialne. W tym okresie, znacznego już zaawansowania, oczekiwana będzie od uczestnika warsztatów większa inicjatywa, gdzie niekonsekwencja (świadcząca o poszukiwaniach własnej, odautorskiej formuły, własnego „brzmienia „ – a tym samym rozwoju) będzie równie ceniona jak konsekwentna, logiczna kontynuacja wyrazowa w ramach założeń programowych. To także czas doskonalenia wybranych przez siebie technik oraz sposobów ich wykorzystania w danej kreacji artystycznej.